අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Monday, December 6, 2010

අපි තොරතුරු තාක්ෂණය ඉගෙන ගත යුත්තේ ඇයි...?

0 comments
වර්ථමාන ලෝකය තොරතුරු එහෙමත් නැත්නම් දැනුම දෙගුණ වන අවදියක් පසු කරමින් සිටී. ඉතින් මේ එකතු වන තොරතුරු සමග ගනුදෙනු කිරීමට නම් අපි තොරතුරු තාක්ෂණය ගැන දැන සිටිය යුතුය.

අද ලෝකයේ සියලුම දේ හා තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ වෙමින් පවතී. මන්ද යත් අප කුමන කාර්යයක් සිදු කිරීමට ගියද ඒ හා තොරතුරු බැඳී පවතින බැවිනි. තොරතුරු වලින් උපරිම ඵල නෙළා ගැනීමට නම් තොරතුරු තාක්ෂණය ඒ හා සම්බන්ධ විය යුතුය.

සියලුම දේ හා තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ වන බවට උදාහරණ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

  • අධ්‍යාපනය : අද ලෝකයේ අධ්‍යාපනය උසස් කිරීම සඳහා බහු මාධ්‍යය, දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයන් භාවිත වේ.
  • වෙළඳපොළ ගනුදෙනු : වෙළඳපොළ යනු වර්ථමානයේ බහුල ලෙස තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ වන ක්ෂේත්‍රයකි. ඉලෙක්ට්‍රොනික වෙළඳපොළ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රචාරණය, ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් තොරතුරු තාක්ෂණ‍යේ ප්‍රථිපල වේ.
  • සෞඛ්‍යය‍ : සෞඛ්‍යය ක්ෂේත්‍රයද තොරතුරු තාක්ෂණය බහුල ලෙස භාවිතය තුළින් දියුණු වන ක්ෂේත්‍රයකි.

ඉහත දක්වා ඇත්තේ ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් පමණි. වෙනත් ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයකටද තොරතුරු තාක්ෂණය කිසියම් අයුරකින් සම්බන්ධ වේ. ඉතින් මෙම තොරතුරු තාක්ෂණය ගැන පැහැදිලි දැනුමක් තිබීම තොරතුරු තාක්ෂණයේ මහඟු ඵල නෙළා ගැනීමට අතිශය ප්‍රයෝජනවත් වේ.

0 comments:

Post a Comment

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top