අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Tuesday, December 21, 2010

Nokia Secret Codes

1 comments

Nokia Secret Codes


Nokia දුරකථන භාවිතා කරන්නන්ට වැදගත් වන Secret Codes බිදක්?


*#06#                 - For checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity).

*#7780#            - Reset to factory settings.

*#67705646#    - This will clear the LCD display(operator logo).

*#0000#            - To view software version.

*#2820#            - Bluetooth device address.

*#746025625#  - Sim clock allowed status.

*#62209526#    - Display the MAC address of the WLAN adapter.
                           This is available only in the newerdevices that supports WLAN
                            like N80

*#92702689#    - takes you to a secret menu where you may find some of the
                            information below:

*#3370*             - (EFR) deactivation. Phone will automatically restart. Increase
                           battery life by 30% because  phone receives less signal from
                           network.

*#7328748263373738#     - resets security code.

#pw+1234567890+1#       - Shows if sim have restrictions.

1 comments:

Post a Comment

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top