අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Thursday, December 9, 2010

Skype 5.0 Full

0 comments
මම දැන් දෙන්න හදන්නෙ Skype අලුත්ම වර්ෂන් එකේ FullInstaling software එක .දන්නවනෙ ඉතින් Online Instaling වලින් තියෙන කරදරේ.එහෙනම් මෙන්න බාගෙනම බලන්න...!

19.6 MB


0 comments:

Post a Comment

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top