අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Tuesday, December 21, 2010

XP වල Hidden කරල තියෙන මෘදුකාංග.

0 comments

XP වල Hidden කරල තියෙන මෘදුකාංග.
මේවා හොයා ගන්න හරි ලෙසියි.. දෑනගන්න ඔනේ Run එකේ ගහන Command ටික විතරයි.. වෑඩි කතා නෑතිව කියන්නම්කො..

මුලින්ම Start >>> Run යන්න.

දෑන් පහල දීලා තියෙන එක ගහන්න...

1.  Setups File හදන මෘදුකාංගය. - iexpress
2.  Windows Repairing මෘදුකාංගය. - drwtsn32
3.  Private Character Editor. - eudcedit
4.  Media Player 5.1. - mplay32

තව ටිකක් පස්සෙ කියලා දෙන්නම්කො...

තව මේකටම හදපු මෘදුකාංගයක් තියෙනවා... ඒක මෙතනින් ගන්න.. එතකොට Code  ගගහා ඉන්න ඕනෙත් නෑනේ..

0 comments:

Post a Comment

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top