අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Thursday, December 9, 2010

USB Pen එක Write Protect කරන්න දන්නවද?

0 comments
USB Pen එක Write Protect කරන්න පුලුවන් මෘදුකංගයක් මට ලැබුන. ඒ ගැන තමා මම මේ කියන්න යන්නේ. මේ මෘදුකංගය භාවිත කරල USB Pen එක Write Protect කරගන්න පුලුවන්. එවිට USB Pen එක තුල කිසිම folder‍ සැදිය නොහැකි අතර file කොපි කිරීමට ද නොහැකිය.
පහත යොමුව තුලින මෘදුකාංගය බාගන්න. ඉන් පසුව එහි ඇති ‍files ඔබගේ USB Pen එක තුලට ‍කොපි කරන්න. ඉන් පසු UsbWriteProtect.exe එක run කර usb write protection on/off විකල්ප දෙකෙන් ඔබට අවශ්‍ය කරන විකල්පය තෝරා close විධානය click කරන්න. දැන් ඔබේ USB Pen එක පරිගණකයෙන් ගලවා නැවත සම්බන්ධ කර බලන්න. එය තුල folder‍ හෝ file කොපි කිරීමට ද නොහැකිය. මෙම ක්‍රමය උපයෝගී කර ඔ‍බගේ Pen එක වෛරස් වලින් ආරක්ෂා කර ගත හැකිය.
මෘදුකාංගය බා ගන්න.

0 comments:

Post a Comment

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top