අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Thursday, February 10, 2011

මහජන ෙස්වය පිණිසයි.

1 comments
ඔබට එදිනෙදා ඇතිවන තාක්ෂණික ගැටලු වලට විසදුම් ලබාදීම සහ නවතම තාක්ෂණික පුවත්, තාක්ෂනයන් සහ නව නිපැයුම් පිලිබද සාකච්චා අරමුණු කොට ආරම්භ කල පොඩ්කාස්ට් වෙබ් අඩවියකි http://www.itkatha.tk/

Our Web site: www.itkatha.tk

Wednesday, February 9, 2011

...:::Facebook Email ලබා ගන්න:::...

0 comments
මෙන්න Facebook වලින් ලබා දෙන අලුත්ම සේවාවක්?දැන් Facebook හරහා E mail යවන්නත් පහසුකමි ලබා දීලා තියෙනවා?ඒ කියන්නේ yourname@facebook.com කියලා E mail Address එකක් දැන් ලබා ගන්න පුලුවන්?facebook මුලින් තීරණය කරලා තිබුනේ මේ සේවාවට මුදල් ලබා ගන්න,ඒත් දැන් එහෙම නැතුව මෙ​ සේවාව Request කරලා ලබා ගන්න දීලා තියෙනවා?ඔයාලටත් මෙ සේවාව ලබා ගන්න ඔනි නමි පහලින් Request කරන්න?

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top