අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Friday, January 13, 2012

ඹබ කැමතිද ධනාත්මක චින්තනය පිළිබද යමක් දැනගෙන ඹබගේ ජීවිතයත් සාර්ථක කර ගන්න.

0 comments
ඹබ කැමතිද ධනාත්මක චින්තනය පිළිබද යමක් දැනගෙන ඹබගේ ජීවිතයත් සාර්ථක කර ගන්න. ඒ සදහා මා විසින් සාදා තිබෙන ෆේස්බුක් ග්රූප් එක මගින් හා පහත සදහන් වෙබ් අඩවිය තුළින් ඹබටත් ඹබගේ සිතුවිලි නව මාවතක් කරා ගෙන යාමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

http://www.positivetkg.blogspot.com/

http://www.facebook.com/groups/259231210793386/

මෙම ලින්ක් ඹස්සේ පිවිස ඹබගේ ආකල්ප වෙනස් කර ඹබත් ජීවිතය ජය ගන්න.
ස්තුතිය.

0 comments:

Post a Comment

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top