අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Friday, November 19, 2010

0 comments
ඔබට එදිනෙදා ඇතිවන තාක්ෂණික ගැටලු වලට විසදුම් ලබාදීම සහ නවතම තාක්ෂණික පුවත්, තාක්ෂනයන් සහ නව නිපැයුම් පිලිබද සාකච්චා අරමුණු කොට ආරම්භ කල පොඩ්කාස්ට් වෙබ් අඩවියකි http://www.itkatha.tk/

Our Web site: www.itkatha.tk

0 comments:

Post a Comment

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top