අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Friday, February 17, 2012

Facebook Timeline ඉවත් කරමු Firefox හා Chrome සදහා.

1 comments
Firefox
1. මුලින්ම මේ ලින්ක් එකට යන්න User-Agent Switcher For Firefox.

2. Once installed go to Tools –> Default User Agent –> Internet Explorer –> Internet Explorer 6.
( Use Internet Explorer 7 if chat is not working in Internet Explorer 6 )
Disable Facebook Timeline On Firefox


3. දැන් page එක Refresh කරල බලන්න. වැඩේ හරි.


Chrome 

1. මුලින්ම මේ ලින්ක් එකට යන්න User-Agent Switcher For Chrome.

2.Once installed you will see this icon on the upper-right of your Chrome browser.
Disable Facebook Timeline


3.Click on the icon shown in above step and select Internet Explorer 6 as shown below.
Disable Facebook Timeline


4.දැන් page එක Refresh කරල බලන්න. වැඩේ හරි.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It කතා වෙබ් අඩවිය තුළින් ආරම්බ කරන ලද Facebook Group තළින් තව දුරටත් ඹබගේ තාක්ෂණ දැනුම පුලුල් කර ගැනීමට අවස්ථාව අප විසින් සළසා දී ඇත. ඒ සදහා දැන්ම එකතු වන්න.

Facebook Group : http://www.facebook.com/groups/137165583020581/

මේ තුළින් ඹබගේ පරිගණක ඇසුරෙන් ඇති සියලුම ප්රශ්න වලට පිළිතුරු දීමට අපි බැදී සිටිමු.

1 comments:

Post a Comment

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top