අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Monday, February 13, 2012

මෙන්න ඹබ සැමට මහගු අවස්ථාවක් දැන්ම එකතු වන්න........

0 commentsIt කතා වෙබ් අඩවිය තුළින් ආරම්බ කරන ලද Facebook Group තළින් තව දුරටත් ඹබගේ තාක්ෂණ දැනුම පුලුල් කර ගැනීමට අවස්ථාව අප විසින් සළසා දී ඇත. ඒ සදහා දැන්ම එකතු වන්න.

Facebook Group : http://www.facebook.com/groups/137165583020581/

මේ තුළින් ඹබගේ පරිගණක ඇසුරෙන් ඇති සියලුම ප්රශ්න වලට පිළිතුරු දීමට අපි බැදී සිටිමු.

ස්තුතියි.
It කතා Admin.

0 comments:

Post a Comment

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top