අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Sunday, September 4, 2011

බූට් කරන විට සමහර Files මැකී ඇති බව පෙන්වන පණිවිඩ නිකුත් වීමේ දෝෂය මග හරවා ගන්නේ කෙසේද?

1 comments

බූට් කරන විට සමහර Files මැකී ඇති බව පෙන්වන පණිවිඩ නිකුත් වීමේ දෝෂය මග හරවා ගන්නේ කෙසේද ?

                       පරිගණකය දෝෂ පෙන්වන විට හාර්ඩ් ඩිස්ක් එකේ පවර් ප්ලග් ගලවා නැවත සවි කිරීමෙන් ඒවා සමනය වේ නම් එම දෝෂය පෙන්වන්නෙ හාර්ඩ් ඩිස්ක් එක හරි හැටි සම්බන්ධ වී නොමැති විටය. පරිගණකවල ඇති හාර්ඩ් ඩිස්ක් වැනි උපාංග නිතර නිතර ගැළවීම හා සවිකිරීම කරනා විට ඒවා සවිකරන පවර් ස්ලොට්වල කොපු විශාල වීමෙන් ලූස් කනෙක්ෂන් හෙවත් ලුහුවත් වීම සිදුවේ. එම නිසා මෙම දෝෂ බොහෝ විට සිදුවේ.
මෙම පවර් කේබල් හොදින් සවිකර නැවත පරිගණකය පණ ගන්වා බලන්න.


1 comments:

Post a Comment

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top