අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Sunday, September 11, 2011

නැනෝ තාක්ෂණය ගැන ඹබ දන්නවද ?

1 comments

INTRODUCTION TO නැනෝ තාක්ෂණය

whatisnano_sinhala

1 comments:

Post a Comment

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top