අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Sunday, September 4, 2011

=== බයෝස් සහ සීමෝස් සෙටිංස්වල ඇති වැදගත්කම‍ ====

0 comments


පරිගණකයේ මවුපුවරැව මත පරිගණකය ක්රියා ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් මාලාවක් මෘදුකාංගයක් ලෙස විශේෂ චිපයක ගබඩා කර ඇත. එය බයෝස් (BIOS- Basic Input/ Output System ) ලෙස හදුන්වයි. එයට අදාළ මූලික දත්ත අපට වෙනස් කළ නො හැකිය.
    මෙම බයෝස් වැඩසටහන ක්රියාත්මක වීමට එයට අවශ්‍ය දත්ත අපට මව්පුවරැව මතම ගබඩා කර තැබීමට අවකාශ සලසා ඇත. එසේ ගබඩා වනුයේ (CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconducter ) චිපය තුළයි. මෙහි ඇති විශේෂත්වය ඉතා සුලු විදුලි බලයකින් දීර්ඝ කාලයක් එම තොරතුරැ මතකයේ තබාගත හැකිවීමයි. උදාහරණයක් ලෙස දිනය සහ වේලාව පරිගණකයේ ස්වයංක්රියව යාවත්කාල වනුයේ මෙහි පිහිටෙන්ය.
    යම් අයුරකින් මවුපුවරැව මත පිහිටි ඹරලෝසු  බැටරියකට සමාන කුඩා බැටරිය ගලවා නැවත යෙදූ විට මෙහි දත්ත අප විසින් නිවරදි කළ යුතුය. බොහෝ නවීන මවුපුවරැ තුළ නැවත නිවරදි කළ යුතුය.

* Date & Time.
* First Boot Device.
* Input/ Output Device.
* VGA / AGP Shared Memory.
* CMOS password.

                               

0 comments:

Post a Comment

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top