අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Sunday, September 11, 2011

අප හා අත් වැල් බැදගන්න. ඹබේ තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුමට මහගු පිටිවහලක්...........

0 comments
ඹබගේ තාක්ෂණික ගැටලු අප වෙත යොමු කරන්න. ඹබගේ දැනුම අප හා බෙදා ගැනීමට මෙය මහගු පිටිවහලක් වනු ඇත. ඹබ Facebook යන්නෙ නිකරැනේ කාලය ගත කිරීමට ද එය ප්රයෝජනවත් ලෙස ගත කිරීමට අප හා එක්වන්න.

http://www.facebook.com/groups/137165583020581/

 

0 comments:

Post a Comment

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top