අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Monday, May 16, 2011

අප හා අත් වැල් බැදගන්න. ඹබේ තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුමට මහගු පිටිවහලක්...........

0 comments
It Katha Blog අඩවිය විසින්ම සකසන ලද facebook Group සමග සමිබන්ධ වී ඹබගේ තොරතුරැ තාක්ෂණ දැනුම අප හා බෙදා ගන්න. http://www.facebook.com/home.php?sk=group_137165583020581&ap=1
 "ඹබ හට එදිනෙදා ඇතිවන ගැටලු අප වෙත ඉදිරිපත් කරන්න. ඒවාට පිළිතුරැ සැපයිමට අපි සැමවිට ම බැදී සිටින්නෙමු. (Computer or Technology or Internet & Other) "

0 comments:

Post a Comment

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top